Formalności

Weź ze sobą dokumentację medyczną oraz dowód osobisty pacjenta. 

Procedura przyjęcia mieszkańca do naszego domu

 

Przyjęcie odbywa się w uzgodnionym terminie w obecności członka rodziny lub opiekuna prawnego. W dniu przyjęcia zawierana jest umowa o świadczenie usług przez Dom Pomocy Społecznej "Złota Rybka" w Kochanowie pomiędzy członkiem rodziny lub opiekunem prawnym dotycząca umieszczenia mieszkańca a Domem reprezentowanym przez właściciela lub inną osobę upoważnioną.

 

W dniu przyjęcia potrzebne są następujące dokumenty:

  • Dokument tożsamości mieszkańca.
  • Dokument tożsamości osoby podpisującej umowę o usługi z Domem.
  • Dokumentacja medyczna (kserokopia kart informacyjnych z pobytów w szpitalu lub/i zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia mieszkańca z rozpoznaniem choroby).
  • Informacja dotycząca nazwy i sposobu przyjmowania leków które otrzymuje aktualnie mieszkaniec.
  • W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej częściowo lub całkowicie - orzeczenie sądu.
  • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – jeżeli dotyczy.
  • Wypełniony kwestionariusz dot. stanu mieszkańca (kwestionariusz można wypełnić na miejscu podczas przyjęcia albo wcześniej)